Ma trận và cấu trúc đề minh họa tiếng anh THPT quốc gia 2023

Ma trận và cấu trúc đề minh họa tiếng anh THPT quốc gia 2023

Giới thiệu với các bạn Ma trận và cấu trúc đề minh họa tiếng anh THPT quốc gia 2023. 

MA TRẬN ĐỀ THI -  MÔN TIẾNG ANH 2023

 

STT

Chuyên đề

Đơn vị kiến thức

Số câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Nâng cao

1

Phát âm

- Cách phát âm của phụ âm

1

x

 

 

 

- Cách phát âm của nguyên âm

1

x

 

 

 

2

Trọng âm

 

- Trọng âm của từ 2 âm tiết

1

x

 

 

 

- Trọng âm của từ 3, 4 âm tiết

1

 

x

 

 

3

Ngữ pháp

- Reduced Relative Clauses – lược bỏ mệnh đề quan hệ

1

 

 

x

 

 

 

- Comparison of adjective or adverbs – So sánh của tính từ và trạng từ 

1

x

 

 

 

 

 

- Adverbial Clause of time: mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 

1

 

x

 

 

 

 

- Câu hỏi đuôi 

1

x

 

 

 

 

 

- Mạo từ - Articles

1

x

 

 

 

 

 

- Giới từ - Preposition

1

x

 

 

 

 

 

- Từ vựng 1

1

 

 

 

x

 

 

- Câu bị động

1

 

x

 

 

 

 

- Phrasal Verbs: Cụm động từ

1

 

 

 

x

 

 

- Gerund and Infinitive: Ving or to V 

1

x

 

 

 

 

 

- Idioms: thành ngữ

1

 

 

 

x

 

 

- Sự phối hợp các thì (Qúa khứ tiếp diễn và quá khứ đơn)

1

x

 

 

 

 

 

- Collocations: Cụm từ cố định

1

 

 

 

x

 

 

- Part of Speech: từ loại

1

 

 

 

x

 

 

- Liên từ

1

 

x

 

 

 

 

- Từ vựng 2

1

 

 

x

 

4

Giao tiếp

- Tình huống giao tiếp

2

x

 

 

 

5

 

Từ vựng

 

- Đồng nghĩa (Từ đơn)

1

 

 

x

 

- Đồng nghĩa (Cụm từ)

1

 

 

 

x

- Trái nghĩa (Từ đơn)

1

 

 

x

 

- Trái nghĩa (Cụm từ)

1

 

 

 

x

6

 

 

Đọc điền từ

 

 

- Liên từ

1

 

x

x

 

- Đại từ quan hệ

1

x

 

 

 

- Từ vựng

2

 

x

x

 

- Lượng từ

1

 

x

 

 

7

Đọc hiểu

- Câu hỏi main ideas

2

 

x

x

 

- Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ NOT TRUE

2

 

x

x

 

- Câu hỏi tìm mối liên hệ

2

x

x

 

 

- Câu hỏi hoàn thành thông tin chi tiêt

2

x

x

 

 

- Câu hỏi từ vựng

3

 

 x

x

 

- Câu hỏi suy luận

1

 

 

 

x

8

 

 

Tìm lỗi sai

 

 

- Thì của động từ

1

 

x

 

 

- Đại từ, Đại từ sở hữu, Tính từ sở hữu

1

x

 

 

 

- Sai về cách dùng từ

1

 

 

 

x

9

 

 

Viết lại câu

 

 

- Thì của động từ (QKĐ & HTHT)

1

 

x

 

 

- Trực tiếp-gián tiếp (câu trần thuật)

1

 

x

 

 

- Động từ khuyết thiếu

1

 

 

x

 

10

 

Nối câu

 

-- Đảo ngữ - Inversion (Câu điều kiện, Not until, Hardly, No sooner, Only after,…)

1

 

 

 

x

- Mệnh đề giả định (đk2, wish, If only…)

1

 

 

 

x

Tổng

 

50

 

 

 

 

 

Liên hệ hotline: 0397.266.784 để được hỗ trợ bộ 30 đề online theo đúng form của Bộ giáo dục + 50 đề bản mềm có đáp án chi tiết. 

 

 
Mời liên hệ:

MEE MASTER ENGLISH EASILY

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Email: lamchutienganh10@gmail.com

Hotline: Ms. Nhung 0397.266.784

Fanpage: https://www.facebook.com/lamchutienganhthuongmai/

Fanpage: https://www.facebook.com/Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh tiểu học/